Back
Bidrag på fristående gymnasieskola

CSN regler för inackorderingstillägg

Information om inackorderingstillägg

Information om inackorderings-tillägg

Du kan ansöka om inackord­erings­tillägg om du bor och studerar på en annan ort än på hemorten. Om du studerar på en kommunal gymnasieskola ansöker du vanligtvis om bidrag för boende och resor hos din hemkommun.

Läs mer..

Annons

True Hockey Sverige Logo
DESKTOP_Badge_1
400x200 Money Back

Prova 1 dag gratis?

Eller obegränsat under en viss period

och få mer information om:

2 Månader

För 90 kronor
kr 45
00
Månad
 •  

5 Månader

För 125 kronor
kr 25
00
Månad
 •  
Populär

Om inac­korderingstillägg?

Om inac­korderings-tillägg?

Inackorderin­gstillägg är ett bidrag som du kan få om du behöver bo och studera på en annan ort än på hemorten. För att få inackorderings­tillägg ska du ha en restid, tur och retur, på minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och skolan. Restiden beräknas med allmänna kommunikationer, till exempel buss eller tåg.

Anvisningar för inackorderingstillägg

Anvisningar för inackorderings
tillägg

Inackorderingstillägg kan beviljas om du blivit mottagen i första hand på ett gymnasieprogram och på grund av lång eller besvärlig resväg måste bo på skolorten. Tillägget utgår till och med första kalenderåret det år du fyller 20 år. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackorderingen och hemresor. Du kan inte få resebidrag i form av busskort samtidigt som du får inackordering. Tilläggets storlek är beroende av reseavståndet mellan hemmet och skolan. En förutsättning för att tillägget skall beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller dess närhet. Inackorderingstillägget måste sökas på nytt för varje läsår.

Idrottsutbildningar

Idrotts-utbildningar

Elever som har antagits till Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) kan berättigas till inackorderingstillägg om anordnande kommun och hemkommun har tecknat samverkansavtal för NIU före antagning sker. Ett samverkansavtal innebär att eleverna blir antagna i första hand. Utöver att ett samverkansavtal har upprättats ska även övriga kriterier uppfyllas för att inackorderingstillägg kan beviljas. Riksidrottsgymnasium (RIG) är riksrekryterande vilket innebär att eleven blir antagen i första hand och då kan inackorderingstillägg beviljas.

Boende

En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att eleven är inackorderad på skolorten eller dess omedelbara närhet, samt att eleven är skriven i hemkommunen. Kopia på hyresavtalet ska bifogas i ansökan.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Ändrade förhållanden och anmälnings-skyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att återbetala beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan. För att undvika återkrav är det viktigt att anmälan om förändringar görs till hemkommunen.

Villkor för inackorderingstillägg

Villkor för inackorderings-tillägg

 • Du ska ha lång eller besvärlig resväg mellan skolan och hemmet (din folkbokföringsadress). Som regel ska du ha minst 60 kilometers resväg enkel riktning (närmaste vägen enligt www.eniro.se) eller sammanlagd effektiv restid på över 2 timmar/dag. Gång och väntetid räknas inte in i tiden.
 • Du ska vara inackorderad på studieorten och ange din inackorderingsadress på ansökningsblanketten. Hyresavtal ska alltid bifogas ansökan. Hyr du i andra hand, ska du bifoga andrahandsavtalet.
 • Du ska vara förstahandsmottagen till en gymnasieskola med offentlig huvudman.
 • Första utbetalningen sker tidigast i slutet av september. • Om familjen flyttar har du rätt att fullfölja din ursprungliga utbildning. I så fall söker du inackorderingstillägg från din nya hemkommun.
 • Du är inte berättigad till inackorderingstillägg om du är inackorderad hos en vårdnadshavare.
 • I undantagsfall kan ”särskilda personliga skäl” ge rätt till inackorderingstillägg för eget boende. Skälen ska styrkas av intyg från kurator, läkare eller liknande och intyget ska bifogas din ansökan.
 • Ogiltig frånvaro kan påverka inackorderingstillägget. Även övriga bidrag kan påverkas.
 • Ansökan om inackorderingstillägg ska göras inför varje nytt läsår. Retroaktiv ersättning betalas endast ut för innevarande läsår om ansökan har inkommit senast den 30 juni.
 • Om ovanstående villkor förändras skall du omgående meddela förändringen till kommunen. Felaktig utbetalning skall återbetalas.

Utbildningar som ger rätt till inackorderings­tillägg

Utbildningar som ger rätt till inackorderings­-tillägg

En elev som kommer från en kommun som inte erbjuder ett visst program, själv eller genom samverkan med annan kommun tas – liksom elever från anordnarkommunen och dess samverkansområde för utbildningen – emot i första hand. Det ger också rätten till inackorderingstillägg för den som behöver det på grund av avståndet till egna bostaden.

Elev som kommer från kommun som erbjuder det program eleven avser att gå på NIU-orten tas emot i andra hand, utan rätt till inackorderingstillägg.

Du kan ansöka om inackorderin­gstillägg om du studerar på en gymnasieutbildning vid en fristående gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola.
Du kan ansöka om inackorderi­ngstillägg om du studerar på en grundskoleu­tbildning eller en gymnasieutb­ildning vid en folkhögskola.
Du kan ansöka om inackord­eringstillägg för att gå en konst - och kulturutbildning och vissa andra utbildningar på gymnasienivå.
Om du ska gå en förberedande u­tbildning kan du ansöka om inackorderi­ngstillägg från och med årskurs 4. Om dina föräldrar bor utomlands permanent och minst en av dem är svensk medborgare kan du få inacko­rderingstillägg från och med årskurs 7. Det gäller oavsett om du går på en kommunal skola eller en friskola.

Om du studerar på en kommunal gymnasieskola, kommunal gymnasiesärskola eller komvux ska du vanligtvis ansöka om inackorder­ingstillägg från din hemkommun.

Om dina föräldrar bor utomlands permanent och minst en av dem är svensk medborgare kan du dock få inackorderingstillägg från CSN om du studerar på en kommunal skola i Sverige. Du kan då få inackorderings­tillägget från årskurs 7 tills du slutar en gymnasieutb­ildning (som längst till och med första halvåret det år du fyller 20 år).

Dela artikeln med andra

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.
Hjälpte den här informationen dig?

LOGGA IN

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom de närmaste 48 timmar för att slutföra din registrering.