Antagning meritpoäng - Räkna ut meritvärde till hockeygymnasium

Antagning meritpoäng – Räkna ut meritvärde till hockeygymnasium

Hockeygymnasium Lista

Sök geografiskt , hitta din hockeyklubb och informera dig vidare om alla NIU Hockeygymnasium. 

Meritvärde för antagning Hockeygymnasium

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då är det dina betyg som avgör om du får en plats. Varje betyg är värt ett visst antal poäng som räknas ihop till ditt meritvärde. De elever som har högst meritvärde blir erbjudna en plats först.

Betyg räknas om till meritvärde

Vid den preliminära antagningen används meritvärdet av dina betyg från höstterminen i årskurs 9 om du inte redan har ett slutbetyg. Då kan du få en uppfattning om din chans att komma in på olika utbildningar. Vid den slutliga antagningen är det meritvärdet från ditt slutbetyg i årskurs 9 som används.Om du går på ett introduktionsprogram och får godkända betyg i grundskoleämnen kommer du att få ett nytt slutbetyg. Då beräknas ditt meritvärde utifrån ditt nya slutbetyg.Om du har gått i lovskola och fått betyg har du också rätt att få ett nytt slutbetyg.

Hur du räknar du ut ditt meritvärde

Du räknar ut ditt meritvärde genom att lägga ihop värdena av de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg från grundskolan. Högsta möjliga meritvärde kan då bli 320 meritpoäng.Om du har färre än 16 betyg grundas ditt meritvärde på de betyg som du har fått. Tänk på att du måste ha godkänt betyg (minst E) i vissa ämnen för att vara behörig till nationella program.
There are often more people applying for popular educations than there are places. Then it is your grades that determine if you get a place. Each grade is worth a certain number of points that are added to your merit value. The students with the highest merit value are offered a place first.

Grades are converted to qualification value

In the preliminary admission, the credit value of your grades from the autumn term in year 9 is used if you do not already have a final grade. Then you can get an idea of your chance to get into different educations. At the final admission, the qualification value from your final grade in year 9 is used.If you attend an introductory program and receive approved grades in compulsory school subjects, you will receive a new final grade. Then your qualification value is calculated based on your new final grade.If you have attended law school and received a grade, you also have the right to receive a new final grade.

How to calculate your qualification value

You calculate your qualification value by adding the values of the 16 best grades in your final grade from primary school. The highest possible merit value can then be 320 qualification points.If you have less than 16 grades, your qualification value is based on the grades you have received. Remember that you must have passed grades (at least E) in certain subjects to be eligible for national programs.

Så räknar du ut ditt meritvärde

Ditt meritvärde = värdet av dina 16 bästa betyg + värdet för ditt betyg i modernt språk som språkval om du har läst det. Varje bokstavsbetyg (A–F) är värt ett visst antal poäng:
 • A = 20 meritpoäng
 • B = 17,5 meritpoäng
 • C = 15 meritpoäng
 • D = 12,5 meritpoäng
 • E = 10 meritpoäng
 • F = 0 meritpoäng

Your qualification value = the value of your 16 best grades + the value of your grade in modern language as a language choice if you have read it. Each letter grade (A – F) is worth a certain number of points:

 • A = 20 qualification points
 • B = 17.5 qualification points
 • C = 15 qualification points
 • D = 12.5 qualification points
 • E = 10 qualification points
 • F = 0 qualification points

Meritvärdets maxpoäng är 320.
Med moderna språk är maxpoängen 340.

Meritpoäng på Hockeygymnasium

 • Meritpoäng NIU Hockeygymnasium:

  Nationellt godkänd Idrottsutbildning vänder sig till elever som anses ha förutsättningar att nå nationell elit som senioridrottare.  Det gäller 200 poäng i ditt individuella vall och 200 poäng inom programfördjupningarna = 400 poäng av de 2500 totala poäng. Dessutom kan du läsa 300 poäng som utökat program.
 • Meritpoäng LIP Hockeygymnasium:

  Lokal idrottsprofil  vänder sig till elever inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde.Du som väljer LIP läser 200 poäng inom individuella valet samt utökad studiekurs 100 poäng = 300 poäng.
 • Meritpoäng LIU Hockeygymnasium:

  Lokal Idrottsutbildning vänder sig till elever som bor inom kommunens och samverkande föreningars naturliga rekryteringsområde. Du som väljer LIU läser 200 poäng inom ämnet specialidrott.
 • Qualification points NIU Hockey High School:

  Nationally approved Sports Education is aimed at students who are considered to have the potential to reach the national elite as senior athletes. This applies to 200 points in your individual choice and 200 points within the program specializations = 400 points out of the 2500 total points. In addition, you can read 300 points as an extended program.
 • Qualification points LIP Hockey High School:

  Local sports profile is aimed at students in the school principal's and cooperating ice hockey associations' natural recruitment area. You who choose LIP read 200 points in the individual selection and extended study course 100 points = 300 points.
 • Qualification points LIU Hockey High School:

  Local Sports Education is aimed at students who live within the municipality's and cooperating associations' natural recruitment area. You who choose LIU read 200 points in the subject of special sports.

Frågor och svar

Om du har frågor beträffande den idrottsliga antagningen, ring direkt till aktuell förening. Kontakt uppgifter finns på varje hockeyprofil på våran plattform. För alla andra frågor kontakta oss via länken .

If you have questions regarding the sports admission, call the relevant association directly. Contact information is available on each hockey profile on our platform. For all other questions contact us via the link.

Källa: skanegy.se