Tillbaka

Antagning meritpoäng – Räkna ut meritvärde till hockeygymnasium

Hockeygymnasium Lista

Sök geografiskt , hitta din hockeyklubb och informera dig vidare om alla NIU Hockeygymnasium. 

Skillnaden mellan NIU, LIP & LIU Hockeygymnasium

 • Nivå 1 - NIU Hockeygymnasium (Elit)/ Nationell Ishockey:

  Nationellt godkänd Idrottsutbildning vänder sig till elever som anses ha förutsättningar att nå nationell elit som senioridrottare från Hockeyallsvenskan och SLH.
 • Nivå 2A - LIP Hockeygymnasium (Ny sedan 2017)/ Regional Ishockey:

  Lokal idrottsprofil vänder sig till elever inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde. Idrottsutbildning vänder sig till elever som anses ha förutsättningar att nå regional nivå som senioridrottare från hockeyettan och uppåt.
 • Nivå 2B - LIU Hockeygymnasium/ Regional Ishockey:

  Lokal Idrottsutbildning vänder sig till elever som bor inom kommunens och samverkande föreningars naturliga rekryteringsområde. Idrottsutbildning vänder sig till elever som anses ha förutsättningar att nå regional nivå som senioridrottare från hockeyettan och uppåt.
 • Level 1 - NIU Hockeygymnasium (Elit)/ National Ice Hockey:

  Nationally approved Sports Education is aimed at students who are considered to have the potential to reach national elite as senior athletes from Hockeyallsvenskan and SLH.

 • Level 2A - LIP Hockeygymnasium / Regional Ice Hockey:

  The local sports profile is aimed at students in the natural recruitment area of the school principal and collaborating ice hockey associations. Sports education is aimed at students who are considered to have the conditions to reach the regional level as senior athletes from the Hockeyettan and up.

 • Level 2B - LIU Hockeygymnasium/ National Ice Hockey:

  Local Sports Education is aimed at students who live within the natural recruitment area of the municipality and collaborating associations. Sports education is aimed at students who are considered to have the conditions to reach the regional level as senior athletes from the hockey arena upwards.

Meritpoäng på de olika Hockeygymnasier

 • Meritpoäng NIU Hockeygymnasium:

  Det gäller 200 poäng i ditt individuella vall och 200 poäng inom programfördjupningarna = 400 poäng av de 2500 totala poäng. Dessutom kan du läsa 300 poäng som utökat program.
 • Meritpoäng LIP Hockeygymnasium:

  Du som väljer LIP läser 200 poäng inom individuella valet samt utökad studiekurs 100 poäng = 300 poäng.
 • Meritpoäng LIU Hockeygymnasium:

  Du som väljer LIU läser 200 poäng inom ämnet specialidrott.
 • Qualification
  points NIU Hockey High School:

  This applies to 200 points in your individual choice and 200 points within the program specializations = 400 points out of the 2500 total points. In addition, you can read 300 points as an extended program.

 • Qualification
  points LIP Hockey High School:

  You who choose LIP read 200 points in the individual selection and extended study course 100 points = 300 points.

 • Qualification
  points LIU Hockey High School:

  You who choose LIU read 200 points in the subject of special sports.

Meritvärde för antagning Hockeygymnasium

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då är det dina betyg som avgör om du får en plats. Varje betyg är värt ett visst antal poäng som räknas ihop till ditt meritvärde. De elever som har högst meritvärde blir erbjudna en plats först.

Betyg räknas om till meritvärde

Vid den preliminära antagningen används meritvärdet av dina betyg från höstterminen i årskurs 9 om du inte redan har ett slutbetyg. Då kan du få en uppfattning om din chans att komma in på olika utbildningar. Vid den slutliga antagningen är det meritvärdet från ditt slutbetyg i årskurs 9 som används.Om du går på ett introduktionsprogram och får godkända betyg i grundskoleämnen kommer du att få ett nytt slutbetyg. Då beräknas ditt meritvärde utifrån ditt nya slutbetyg.Om du har gått i lovskola och fått betyg har du också rätt att få ett nytt slutbetyg.

Hur du räknar du ut ditt meritvärde

Du räknar ut ditt meritvärde genom att lägga ihop värdena av de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg från grundskolan. Högsta möjliga meritvärde kan då bli 320 meritpoäng.Om du har färre än 16 betyg grundas ditt meritvärde på de betyg som du har fått. Tänk på att du måste ha godkänt betyg (minst E) i vissa ämnen för att vara behörig till nationella program.
There are often more people applying for popular educations than there are places. Then it is your grades that determine if you get a place. Each grade is worth a certain number of points that are added to your merit value. The students with the highest merit value are offered a place first.

Grades are converted to qualification value

In the preliminary admission, the credit value of your grades from the autumn term in year 9 is used if you do not already have a final grade. Then you can get an idea of your chance to get into different educations. At the final admission, the qualification value from your final grade in year 9 is used.If you attend an introductory program and receive approved grades in compulsory school subjects, you will receive a new final grade. Then your qualification value is calculated based on your new final grade.If you have attended law school and received a grade, you also have the right to receive a new final grade.

How to calculate your qualification value

You calculate your qualification value by adding the values of the 16 best grades in your final grade from primary school. The highest possible merit value can then be 320 qualification points.If you have less than 16 grades, your qualification value is based on the grades you have received. Remember that you must have passed grades (at least E) in certain subjects to be eligible for national programs.

Räkna ut ditt meritvärde

Om du vill ha hjälp med att räkna ut ditt meritvärde kan du använda antagning.se räknare. Räknaren tar fram ett jämförelsetal, och när du sedan själv lägger till eventuella meritpoäng har du ditt meritvärde.

If you want help calculating your merit value, you can use antaging.se calculator. The calculator produces a comparison figure, and when you add any merit points yourself, you have your merit value.

Har du läst ett fullständigt gymnasieprogram om 2500 poäng utan utökade kurser är gymnasiepoängens summa 2400, eftersom gymnasiearbetets 100 poäng inte räknas med.

Frågor och svar

Om du har frågor beträffande den idrottsliga antagningen, ring direkt till aktuell förening. Kontakt uppgifter finns på varje hockeyprofil på våran plattform. För alla andra frågor kontakta oss via länken .

If you have questions regarding the sports admission, call the relevant association directly. Contact information is available on each hockey profile on our platform. For all other questions contact us via the link.

Källa: skanegy.se

icon_hockeygymnasiet_520
Close