Back
Ishockeydomare

Att bli Ishockeydomare och Intresseanmälan

Är du intresserad av att börja döma ishockey? Är du en före detta spelare som inte vill tappa kontakten med sporten, eller bara intresserad av att tjäna lite extra pengar? Då har du kommit rätt! Läs mer om domaryrket och skicka in din intresseanmälan.
Are you interested in starting to judge ice hockey? Are you a former player who does not want to lose touch with the sport, or just interested in making some extra money? Then you have come to the right place! Read more about the judging profession and send in your registration of interest.

FAQ om ishockeydomare

Q: Hur gammal måste jag vara för att bli hockeydomare?
A: Det finns ingen minimiålder. Vi rekommenderar dock att du är åtminstone 12 år gammal för att döma helplanshockey. Om du är yngre än 12 år rekommenderar vi att du inleder med att döma halvplanshockey.

Q: Hur gör jag för att bli ishockeydomare?
A: De lättaste sätten är att skicka in en ansökan via hockeydomare.se – eller kontakta din lokala ishockeyklubb och be om att få gå en domarkurs.

Q: Kostar det något att bli ishockeydomare?
A: Detta varierar mellan distrikten. I många delar av Sverige betalar klubbarna domarkursen.

Q: När får jag börja döma ishockey?
A: Du får börja döma ishockey direkt efter avslutad domarkurs.

Q: Hur får jag matcher att döma?
A: Som ungdomsdomare tillhör du din lokala förening, där din DAIF (DomarAnsvarig I Förening) tillsätter dig på matcher. Det är även till DAIF du vänder dig för hjälp, stöd och frågor om ditt domarskap.

Q: Hur högt upp i åldrarna får jag döma som ungdomsdomare?
A: Som ungdomsdomare får du döma upp till U16. 

Q: Vad behöver jag ha för utrustning för att börja döma ishockey?
A: För en ungdomsdomare räcker det med en godkänd domartröja, svart hjälm med visir, svarta byxor och en visselpipa.

Q: Jag är fortfarande aktiv spelare, kan jag döma samtidigt som jag spelar?
A: Det är absolut inga problem att döma samtidigt som jag spelar. Det är dock viktigt att du inte dömer lag i samma serie som du spelar i. Fråga domaransvarige i föreningen om du är osäker.

Q: Jag genomförde en föreningsdomarutbildning för två år sedan, måste jag genomföra en till för att få döma kommande säsong?
A: Som domare måste du genomgå en utbildning inför varje säsong, oavsett vilken nivå du har dömt på eller hur många år du dömt tidigare.

Q: How old do I have to be to become a hockey referee?
A: There is no minimum age. However, we recommend that you are at least 12 years old to judge full-level hockey. If you are younger than 12 years, we recommend that you start by judging half-level hockey.

Q: How do I become an ice hockey referee?
A: The easiest way is to send in an application via hockeydomare.se - or contact your local ice hockey club and ask to take a refereeing course.

Q: Does it cost anything to become an ice hockey referee?
A: This varies between districts. In many parts of Sweden, the clubs pay the refereeing course.

Q: When can I start judging ice hockey?
A: You can start judging ice hockey immediately after completing the refereeing course.

Q: How do I get matches judged?
A: As a youth referee, you belong to your local association, where your DAIF (Referee in charge of the Association) appoints you for matches. You also turn to DAIF for help, support and questions about your refereeing.

Q: How old can I judge as a youth judge?
A: As a youth judge, you can judge up to U16.

Q: What equipment do I need to start judging ice hockey?
A: For a youth judge, an approved referee's shirt, black helmet with visor, black trousers and a whistle are enough.

Q: I'm still an active player, can I referee while playing?
A: There are absolutely no problems judging while I play. However, it is important that you do not judge teams in the same series as you play in. Ask the referee in charge of the association if you are unsure.

Q: I completed an association referee training two years ago, do I have to complete another to be able to judge next season?
A: As a referee, you must undergo training before each season, regardless of what level you have judged at or how many years you have judged before.

Att vara ishockeydomare

Att vara ishockeydomare är ett svårt jobb. Detta har man hört av många människor, såväl från spelare som publik. Vi är de första att hålla med om detta. Vi i funktionärsgruppen och Du som är domare eller linjeman vet att det är ett svårt jobb. Ingen som inte varit inne i en ishockeyarena med två laddade lag och en intresserad, kunnig och förväntansfull publik har upplevt den pirrande känslan som varje domare och linjeman någon gång känt strax före första nedsläpp.

Det kan vara en seriematch mellan pojklag med starka supporters i form av föräldrar på en utomhusbana med minus 10-15 grader en tidig söndagsmorgon eller en VM-final mellan de ”stora” sänd över världens TV-stationer med en mångmiljonpublik.

Domaren är den person som har de viktigaste uppgifterna under de rafflande effektiva 30 eller 60 minuterna. Viktigast så till vida att varje litet misstag - som alltid kommer att göras - märks så väl och kan vara så ödesdigert, medan en spelare som missar öppet mål får publikens medlidande.

Domarjobbet är speciellt svårt i ishockey och anses inom alla sporter som bland det svåraste och detta med all rätt. Detta innebär att Du som ishockeydomare har allas blickar riktade mot Dig.

Svensk ishockey har genom åren bidragit med aktade namn som vunnit stort förtroende som domare i internationella sammanhang. Vi inom Funktionärsgruppen tror och vet att vi även i fortsättningen får glädjen att föreslå och sända nya duktiga och kunniga domare till stora och viktiga uppgifter utomlands.

Därför vill vi att Du som domare satsar helhjärtat på uppgiften för att höja standarden och om Du gör detta lovar vi att satsa med den bästa tänkbara utbildningen.

Being an ice hockey referee is a difficult job. This has been heard by many people, both from players and audiences. We are the first to agree with this. We in the functionary group and you who are a judge or lineman know that it is a difficult job. No one who has not been inside an ice hockey arena with two charged teams and an interested, knowledgeable and expectant audience has experienced the tingling feeling that every referee and lineman ever felt just before the first drop.

It can be a series match between boys' teams with strong supporters in the form of parents on an outdoor track with minus 10-15 degrees on an early Sunday morning or a World Cup final between the "big" broadcasts over the world's TV stations with a multimillion audience.

The referee is the person who has the most important tasks during the thrillingly effective 30 or 60 minutes. Most importantly to the extent that every little mistake - which will always be made - is felt so well and can be so fatal, while a player who misses an open goal gets the audience's pity.

The referee job is especially difficult in ice hockey and is considered in all sports as among the most difficult and this with all right. This means that you as an ice hockey referee have everyone's eyes fixed on you.

Over the years, Swedish ice hockey has contributed with esteemed names that have won great trust as referees in international contexts. We in the Funktionärsgruppen believe and know that we will continue to have the pleasure of proposing and sending new talented and knowledgeable judges to large and important tasks abroad.

Therefore, we want you as a judge to invest wholeheartedly in the task of raising the standard and if you do this, we promise to invest with the best possible education.

Källa: Swehockey.se

icon_hockeygymnasiet_520
Close